Praktijk Fontaine  
/

    werkt aan gezondheid met Chinese geneeswijzen  

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·        zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens;

·        ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.


Je behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Je behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.      Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Waarneming is niet standaard en alleen na overleg. Bijvoorbeeld als ik ziek word en jij je behandeling graag wil afmaken.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of      zijn administrateur een factuur kan opstellen.

 Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal deze je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

·    Uw naam, adres en woonplaats  

·        Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

·        de datum van de behandeling

·        Consult: Consult Acupunctuur 24104.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!